Patt_NG

15 tekstów – auto­rem jest Patt_NG.

Jaką war­tość miałoby życie, gdy­byśmy by­li nieśmiertelni? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 3 kwietnia 2010, 21:17

Mil­cze­nie to nie lek, lecz tyl­ko znieczulenie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 lutego 2010, 17:11

Czy Bóg widząc to wszys­tko, stworzyłby człowieka ponownie? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 lutego 2010, 18:03

Praw­dzi­wa miłość to nieko­nie­cznie ta­ka, która trwa wie­cznie, lecz ta­ka, o której się nig­dy nie zapomina. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 lutego 2010, 09:51

Życie to nie baj­ka, choć pełno w nim morałów. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 lutego 2010, 00:22

Lek­ko przyj­mo­wane po­rażki spra­wiają, że później­sze zwy­cięstwa nie będą nas satysfakcjonować. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lutego 2010, 09:03

Chcesz mądrej od­po­wie­dzi? Za­daj właści­we pytanie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 7 lutego 2010, 10:34

Naj­większą po­rażką człowieka nie jest um­rzeć bez szczególnych osiągnięć, lecz um­rzeć sa­memu od­bierając so­bie życie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 lutego 2010, 00:38

Le­piej upaść nis­ko i wstać, niż leżeć nie ro­biąc nic. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 lutego 2010, 09:44

Naj­ważniej­sze to móc być sobą, jed­nocześnie czuć się dob­rze i mieć gro­no przy­jaciół, blis­kich przyjaciół. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2010, 09:33

Patt_NG

staram się pojąć życie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Patt_NG

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność